Ngôn ngữ:
Vietnamese-VN繁體中文
Thứ bảy, 0/08/2014
Đăng nhập

 Lưu thông tin!| Quên mật khẩu?

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hình ảnh
Liên kết web

Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2012
Thứ bảy, 23 Tháng 6 2012 01:47 Viết bởi Đặng Kim Ngân PDF. In Email

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI                                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

      Số:   15  /KH-CĐCĐ                                                                                                         Lào Cai, ngày  14    tháng  5   năm 2012 

KẾ HOẠCH

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2012  

        Căn cứ quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2012 về việc thu tài liệu của cơ quan vào Trung tâm Lưu trữ thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh năm 2012;

        Căn cứ công văn số 789/UBND-NC ngày 4 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng;

       Căn cứ công văn số 69/SNV- QLVTLT ngày 1 tháng 2 năm 2010 của Sở Nội vụ về việc thu thập, chỉnh lý tài liệu tồn đọng trong kho lưu trữ;

       Căn cứ vào kế hoạch số 04/KH-SNV ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Sở Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2010;

      Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai xây dựng Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ cũng như giá trị tài liệu lưu trữ đối với viên chức của Nhà trường.

- Tạo bước chuyển biến, đưa công tác văn thư, lưu trữ của trường có nề nếp tốt và thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

II. Nội dung:

Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Quý I/2012

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về công tác văn thư – lưu trữ theo Quyết định 13/2005/QĐ-BNV.

- Phòng TCHC

Tổ chức thực hiện kế hoạch thu thập, chỉnh lý tài liệu tồn đọng.

- Các phòng, khoa

Hệ thống hóa toàn bộ hồ sơ các phòng khoa nộp về phòng TCHC.

- Bộ phận văn thư

Giao nộp tài liệu vào trung tâm lưu trữ tỉnh.

- BGH

- P. TCHC

Quý II/2012

Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2012; Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2012; Kế hoạch giao nộp tài liệu về bộ phận Văn thư của trường trước ngày 01/9/2012.

- Phòng TCHC

- Các phòng, khoa

Ban hành Hướng dẫn công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ lưu trữ năm 2011 trở về trước.

- Phòng TCHC

Đôn đốc việc thực hiện lập hồ sơ công việc theo Danh mục hồ sơ cơ quan.

- P.TCHC

Chuẩn bị cơ sở vật chất đựng tài liệu tại kho lưu trữ và thực hiện Đề án Kho Lưu trữ chuyên dụng của trường.

- P.TCHC

- P. Quản trị đời sống

Quý III/2012

Tổ chức thực hiện kế hoạch thu thập, chỉnh lý tài liệu tồn đọng. Các phòng khoa, đơn vị nộp tài liệu đã chỉnh lý năm 2012 về phòng TC-HC.

- Bộ phận văn thư

- Các phòng khoa

Giao nộp tài liệu vào trung tâm lưu trữ tỉnh.

- Bộ phận văn thư

Quý IV/2012

Đơn vị giao nộp tài liệu vào trung tâm lưu trữ tỉnh.

- Bộ phận văn thư

Hoàn thành kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng.

- Bộ phận văn thư

Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2012; xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2013.

- P.TCHC

 

III. Tổ chức thực hiện:

            Căn cứ vào nội dung trên giao Phòng Tổ chức – Hành chính triển khai hướng dẫn, kiểm tra các phòng, khoa, đơn vị, đoàn thể thuộc trường thực hiện tốt công tác văn thư – lưu trữ năm 2012.

            Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các phòng, khoa , đơn vị, đoàn thể báo cáo về bộ phận văn thư nhà trường để cùng thống nhất hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

          Các phòng chuyên môn thuộc trường căn cứ kế hoạch, triển khai thực hiện./.

   Nơi nhận:                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- BGH

- Các phòng, khoa                                                                                                                 (Đã ký)

- Lưu TCHC, VT                                                                                                                   Nguyễn Văn Thắng