Ngôn ngữ:
Vietnamese-VN繁體中文
Thứ tư, 27 /08/2014
Đăng nhập

 Lưu thông tin!| Quên mật khẩu?

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hình ảnh
Liên kết web

Quy chế làm việc của phòng
Thứ ba, 15 Tháng 11 2011 07:39 Viết bởi Phòng tổ chức PDF. In Email

1.  Trưởng phòng và Phó trưởng phòng

* Trưởng phòng

- Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác chính trị tư tưởng, công tác quản lý hành chính, công tác tổng hợp, quản lý cán bộ giáo viên, công nhân viên. Quản lý, sử dụng, sửa chữa các trang thiết bị và cơ sở vật chất thuộc phạm vi phòng quản lý;

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của trường, nghiên cứu cải tiến tổ chức các hoạt động của các đơn vị trong trường, xây dựng và kiện toàn quy chế làm việc của trường, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế;

- Tham mưu sắp xếp bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên vào các đơn vị trong trường đảm bảo sử dụng có hiệu quả, quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, cán bộ nguồn, quản lý biên chế lao động cho các đơn vị trực thuộc;

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường như chế độ tiền lương, chế độ BHXH, chế độ y tế, chế độ lao động, chế độ phép, chính sách xã hội khác; Quản lý hồ sơ, tổ chức định kỳ đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định. Theo dõi và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ giáo viên, nhân viên;

- Hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ về công tác tuyển dụng, thuyên chuyển, nghỉ chế độ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức nghiên cứu các văn kiện chính trị của Đảng và Nhà nước, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống;

- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, an ninh trật tự, phối hợp với các bộ phận có liên quan đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trong nhà trường và địa phương nơi trường đóng. Thực hiện công tác pháp chế, thanh tra, tiếp dân;

- Trưởng phòng có nhiệm vụ hoàn chỉnh các văn bản hành chính (công văn, quyết định, báo cáo) trong trường, ngoài trường trước khi trình Hiệu trưởng ký, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về thể thức, nội dung của văn bản;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

* Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính là uỷ viên thường trực của các Hội đồng

- Hội đồng tuyển dụng bổ nhiệm công chức, viên chức;

- Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức và HS - SV;

- Hội đồng xét nâng lương;

- Là đồng ủy viên thư ký các hội nghị (Giao ban, tổng kết).

* Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính (Chuyên trách công tác Đảng)

- Chuyên trách công tác đảng vụ trong Nhà trường.

- Giúp cho Trưởng phòng một số công tác khác khi được Trưởng phòng phân công.

* Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

- Giúp Trưởng phòng lãnh đạo chung công tác của Phòng Tổ chức – Hành chính.

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, hướng dẫn các đơn vị đăng ký thi đua theo các văn bản hướng dẫn.

- Giúp cho Trưởng phòng một số công tác khác khi được Trưởng phòng phân công.

2. Quy chế làm việc của các bộ phận  phòng TC-HC

* Công tác quản lý hành chính

- Quản lý công tác văn thư, quản lý và lưu trữ tài liệu, văn bản về hành chính, hướng dẫn các đơn vị về thể thức và lưu trữ văn bản hành chính, tài liệu. Quản lý con dấu của trường, quản lý và thực hiện thông tin liên lạc trong và ngoài trường.

- Tổ chức in ấn các tài liệu phục vụ các mặt công tác của nhà trường, quản lý sử dụng sửa chữa kịp thời các thiết bị phục vụ in ấn;

- Phân phối báo chí và các phương tiện thông tin khác cho các đơn vị trong trường.

- Cấp giấy giới thiệu, công lệnh đi đường cho giáo viên, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và sinh viên được cử đi công tác. Ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường theo dõi, đôn đốc thực hiện quy chế làm việc và các chủ trương kế hoạch công tác của Hiệu trưởng.

- Chủ trì đón tiếp, hướng dẫn khách đến giao dịch công tác theo nội quy của trường

* Công tác tổng hợp

- Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, theo dõi, đôn đốc kiểm tra duy trì việc thực hiện kế hoạch;

- Lập các báo cáo tổng kết công tác hàng tháng, hàng quý, năm học theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên.

- Lập lịch công tác tuần, phổ biến các đơn vị, theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

- Cập nhật thông tin từ các đơn vị trong trường để xử lý, tham mưu cho Hiệu trưởng điều hành công tác chung của Trường.

- Thư ký các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, các hội nghị trong nhà trường.

* Công tác tổ chức và chế độ chính sách:

- Xây dựng tổng hợp kế hoạch biên chế hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo đúng quy định tại Pháp lệnh Công chức cũng như tại các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Sở Nôi Vụ tỉnh Lào Cai về thi tuyển, xét tuyển viên chức; Chuẩn bị văn bản và thủ tục để Hiệu trưởng ký, các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng kiêm nhiệm với cán bộ viên chức và người lao động.

- Xây dựng biên chế quỹ tiền lương hàng năm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, chế độ thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức; nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch chuyển loại CCVC, chế độ phụ cấp giáo viên, phụ cấp trách nhiệm công việc, các chế độ bảo hiểm xã hội theo chính sách hiện hành.

- Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ về thi chuyển ngạch, chuyển loại CCVC, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự theo kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, Sở Nội Vụ tỉnh Lào Cai, và những công việc phát sinh khác.

3. Một số quy định chung.

* Chế độ họp:

+ Họp thường kỳ:

Họp thường kỳ hàng thàng vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của phòng,rút kinh nghiệm và triển khai công việc tháng kế tiếp.

Họp cuối năm học để bình xét thi đua cho cán bộ, nhân viên thông qua đăng ký thi đua đầu năm và đăng ký danh hiệu thi đua cho năm học tiếp theo.

+ Họp đột xuất:

Phòng sẽ tổ chức cuộc họp đột xuất khi có công việc đột xuất của phòng hay của nhà trường để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh.

* Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật:

- Trên cơ sở đăng ký thi đua đầu năm của các cán bộ của phòng và kết quả đánh giá các mặt công tác của từng cá nhân để xếp loại thi đua cho cá nhân đó.

- Đề nghị khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua do Nhà trường và các ngành chức năng phát động.

* Kỷ luật:

Tuỳ theo mức độ vi phạm khuyết điểm, phòng sẽ tổ chức họp để đưa ra các hình thức kỷ kuật và đề Hội đồng kỷ luật Nhà trường xem xét quyết định.

* Quy định khác:

- Thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động của Nhà nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; nếu có việc riêng, vắng mặt trong giờ làm việc phải báo cáo lãnh đạo phòng. Có nhu cầu chính đáng cần nghỉ ngày lao động phải báo cáo lãnh đạo phòng, nghỉ 02 ngày trở lên phải báo cáo lãnh đạo cơ quan.

- Giữ gìn bí mật quốc gia về hồ sơ tài liệu và những thông tin nội dung, công việc liên quan trong quá trình xử lý giải quyết công việc hàng ngày.

- Cán bộ nhân viên phòng Tổ chức hành chính khi chưa có điều kiện mặc đồng phục đến cơ quan làm việc phải ăn mặc sạch đẹp gọn gàng, đúng quy định tác phong công chức và có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chung của phòng và nhiệm vụ được giao cho mỗi cá nhân trong quy định này.

- Xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí vững mạnh toàn diện.